ТРЕТІЙ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Доктор філософії – це третій рівень вищої освіти та основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, успішне виконання освітньо-наукової програми якого передбачає присудження ступеня доктора філософії.

Кафедра проводить підготовку здобувачів вищої освіти ступеня:

«доктор філософії» в аспірантурі;
докторів наук в докторантурі:
за спеціальністю 051 «Економіка»

Форми навчання - денна, вечірня:

 • Термін навчання на денній формі – 4 роки;
 • Термін навчання на вечірній формі - 4 років.

Підготовка докторів філософії в аспірантурі та докторів наук в докторантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Терміни проведення вступних випробувань для вступу до аспірантури за спеціальністю «Економіка» визначаються умовами прийому на 2017 рік
(уточнюйте за телефонами приймальної комісії (057)732-19-77, (057)732-28-25 або на сайті університету http://kart.edu.ua).

УМОВИ ВСТУПУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»:

Вступ до аспірантури на спеціальності «Економіка» проводиться на основі диплому магістра за результатами:

 • вступного випробування зі спеціальності;
 • вступного випробування з іноземної мови;
 • співбесіди.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи) складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатомСambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Для здобуття третього рівня вищої освіти «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» на базі диплому «магістра» документи подаються в паперовій формі до приймальної комісії.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІКА» НА БАЗІ ДИПЛОМУ «МАГІСТРА»:

 • заяву на ім'я ректора Українського державного університету залізничного транспорту;
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатком;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • рекомендація, оформлена як витяг з протоколу засідання ради факультету (для тих, хто закінчив академію в поточному році);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
 • список наукових праць, або реферат (обсягом 24 сторінки) за темою, що визначив науковий керівник;
 • медична довідка за формою № 086-у;
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.
 • довідку з місця роботи з зазначенням посадового окладу;
 • копію довідки з ідентифікаційним кодом.