Наукова школа

На базі кафедри ЕУВКБ працює потужна наукова школа, яку очолює учень та колега видатного вченого, признаного світовою спільнотою, директора Інституту економіки академії наук України, академіка І.І. Лукінова – Дикань Володимир Леонідович.

Лукінов І.І.

Стратегічна ціль – у кінцевому підсумку зводиться до створення на фундаменті всього кращого, що нагромаджено людством, міцної, соціально орієнтованої і конкурентоспроможної економіки країни, яка б характеризувалася ринковим динамізмом, високим технологічним і організаційно- управлінським рівнем, структурною збалансованістю, товарно-грошовою бездефіцитністю і достойним життям свого народу. Першочерговою проблемою є досягнення виробництва валового національного продукту і доходу на душу населення на рівні високорозвинутих країн, без чого неможливо реалізувати на здоровій економічній основі необхідні соціальні програми.

Саме на досягнення таких стратегічних цілей спрямоввані дослідження наукової школи В.Л.Диканя.

Результати досліджень знаходять відображення в наукових публікаціях, дисертаційних роботах аспірантів та здобувачів кафедри.

З 2001 р. на кафедрі діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.05 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» й «Економіка та управління національним господарством».

Про вагомий вклад в розвиток транспортної системи України, залізничний транспорт та високий рівень досліджень свідчать результати науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика», яка проводиться 12 років поспіль та співорганізатором якої є Дикань В.Л.

З 2002 р. створена Редакційна рада збірника наукових праць «Вісник економіки транспорту і промисловості», який публікується 4 рази на рік та входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Постанови ВАК України №1-05/6 від 11.06.03р., Постанови ВАК України №1-05/4 від 14.10.09р., Наказу МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328 (Додаток № 8). Індекс Гірша збірника (наукометричний показник, який визначає місце збірника у науковому середовищі країни) складає 23, що дозволяє йому увійти в 30-ку кращих журналів України.

Під керівництвом Володимира Леонідовича підготовлено та захищено 14 докторів та 46 кандидат економічних наук, серед яких значний вклад в розвиток наукової школи та науки в цілому здійснили:

Доктори економічних наук
Кірдіна О.Г.
дослідження на тему «Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України як складової національного господарства»
Токмакова І.В.
дослідження на тему «Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України»
Калініченко Л.Л.
дослідження на тему «Методологічні аспекти управління персоналом підприємств залізничного транспорту в умовах трансформаційних процесів галузі»
Компанієць В.В.
дослідження на тему «Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі (на прикладі залізничного транспорту)»
Псохов І.М.
дослідження на тему «Управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту»
Якименко Н.В.
дослідження на тему «Методологічні аспекти управління процесами забезпечення економічного зростання залізничного транспорту України»
Зайцева І.Ю.
дослідження на тему «Організаційно-економічні підходи до захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань»
Чупир О.М.
дослідження на тему «Управління розвитком будівельного потенціалу залізничного транспорту України»
Кандидати економічних наук
Чорнобровка І.В.
дослідження на тему «Концепція створення регіональної промислово-фінансової групи (методологічниі аспекти)»
Сухорукова Т.Г.
дослідження на тему «Економічна стійкість промислових ланок в умовах трансформаційної економіки»
Бойко Д.І.
дослідження на тему «Стратегія функціонування і розвитку міжнародних транспортних коридорів і методи управління»
Шраменко О.В.
дослідження на тему «Підвищення ефективності функціонування природних монополій в умовах ринку»
Полякова О.М.
дослідження на тему «Формування Інтермодальної транспортної системи в Україні на базі вантажних транспортно-розподільчих комплексів»
Мельник В.О.
дослідження на тему «Формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств у складі промислово-фінансових груп»
Боровик Ю.Т.
дослідження на тему «Формування організаційних структур будівельних фірм у відповідності до умов ринку»
Сторожилова У.Л.
дослідження на тему «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств через інноваційно-інвестиційний механізм»
Лисьонкова Н.М.
дослідження на тему «Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі вдосконалення системи управління якістю»
Лоза С.П.
дослідження на тему «Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України»
Волканова Н.Д.
дослідження на тему «Управління діяльністю транспортного вузла»
Козир О.М.
дослідження на тему «Система управління витратами підприємств залізничного транспорту»
Маковоз О.В.
дослідження на тему «Фінансове оздоровлення підприємств залізничної галузі»
Зубенко В.О.
дослідження на тему «Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту»
Воловельська І.В.
дослідження на тему «Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту»
Кондратюк М.В.
дослідження на тему «Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах»
Панчишин Я.М.
дослідження на тему «Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту в інноваційній логістичній системі»
Уткіна Ю.М.
дослідження на тему «Удосконалення системи менеджменту якості на вагоноремонтних підприємствах залізничного транспорту»
Василюк С.В.
дослідження на тему «Забезпечення соціально-економічного розвитку персоналу підприємств залізничного транспорту України»
Толстова А.В.
дослідження на тему «Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів»
Понамарьова Т.В.
дослідження на тему «Забезпечення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України»
Каличева Н.Є.
дослідження на тему «Удосконалення управління підприємствами колійного господарства залізничного транспорту України»
Корінь М.В.
дослідження на тему «Забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту на основі формування промислово-логістичної системи»
Чаркіна Т.Ю.
дослідження на тему «Управління конкурентоспроможностю залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг»
Костюк Ж.С.
дослідження на тему «Підходи до підвищення економічної безпеки підприємств залізничного транспорту»
Федорко І.П.
дослідження на тему «Управління розвитком послуг підприємств залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції»
Кузьменко Г.В.
дослідження на тему «Організаційно-економічні засади розвитку транспортно-логістичної інфраструктури підприємств залізничного транспорту»